Regulamin

REGULAMIN
STOWARZYSZENIA GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

 1. Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Bielsko-Biała zwane dalej SGA Bielsko-Biała jest klubem sportowym, organizującym zajęcia z zakresu gimnastyki artystycznej na poziomie sportu wyczynowego i rekreacyjnego.
 2. Kwalifikacji do danej grupy dokonują wykwalifikowane trenerki SGA Bielsko-Biała.
 3. Rodzic/Opiekun prawny stwierdza, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych ograniczeń/przeciwwskazań do aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych. Zawodniczka jest zobowiązana do badań u lekarza sportowego co rok – koszty badań lekarskich pokrywa Rodzic/Opiekun prawny.
 4. Obowiązkowe  jest wykupienie ubezpieczenia NNW dla każdej zawodniczki SGA Bielsko-Biała startującej w zawodach i w obozach szkoleniowych w gimnastyce artystycznej, polisę ubezpieczeniową  wykupuje klub –koszty polisy ubezpieczeniowej pokrywa Rodzic/Opiekun prawny. Polisa obwiązuje od 01.09.do 31.08 następnego roku.
 5. Dziecko zostaje dopuszczone do udziału w zajęciach gimnastyki artystycznej na podstawie opłaconej jednorazowej składki wpisowej w wysokości 50,00 PLN, oraz opłaconej składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd i podpisanej  przez Rodzica /Opiekuna prawnego Deklaracji członkowskiej.
 6. Składkę członkowską należy wpłacać gotówką do 15-tego każdego miesiąca za dany miesiąc lub przelewem do 10-tego danego miesiąca. Składka członkowska  jest obowiązkowa i przeznaczona na cele statutowe Stowarzyszenia. Osoby zalegające ze składkami dłużej niż miesiąc bez indywidualnych uzgodnień będą automatycznie zawieszane w uczestnictwie w treningach, aż do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Osoba, która nie uczęszcza na zajęcia przez co najmniej miesiąc i nie wpłaca składki członkowskiej może być skreślona z listy członków.
 7. Składka członkowska jest stała i obowiązuje przez cały rok, włącznie z okresem wakacyjnym oraz ferii zimowych i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. O całkowitej rezygnacji z zajęć należy powiadomić trenera prowadzącego oraz wysłać powiadomienie do klubu drogą e-mailową na adres klubu sga_dusza@op.pl lub pisemnie do Zarządu. Rezygnacja powinna być zgłoszona minimum miesiąc wcześniej w celu anulowania opłat związanych ze składką członkowską. Sama nieobecność nie jest podstawą do braku wpłaty składki członkowskiej gdyż nie jest jednoznaczna ustaniem członkostwa.
 9. W wyjątkowym przypadku tymczasowego dłuższego (minimum 1 miesiąc) braku możliwości uczestniczenia w zajęciach lub uiszczenia składki istnieje możliwość zmniejszenia opłat, tak by dziecko mimo wszystko mogło uczestniczyć nieprzerwanie w zajęciach sportowych. Jednak taka sytuacja musi być zgłoszona drogą e-mailową na adres klubu sga_dusza@op.pl lub pisemnie do Zarządu.
 10. Jeśli zawodniczka była nieobecna na zajęciach bez podania przyczyny, nie może zgłaszać zmniejszenia wysokości składki członkowskiej, bądź jej częściowego zwrotu, ani też powtórzenia zajęć.
 11. Zawodniczka grupy wyczynowej zobowiązana jest do systematycznego uczęszczania na treningi oraz uczestniczenia we wszystkich zawodach wyznaczonych przez trenerów, w szczególności zawodów OZG, PZG i innych zawodach ogólnopolskich i okręgowych.
 12. W przypadku nieobecności zawodniczki na treningach, jest ona automatycznie wykreślana z listy zawodów, na które była zgłoszona w danym tygodniu. Skład reprezentacji klubowej na zawody ustalany jest wyłącznie przez trenerów.
 13. W przypadku chęci zmiany barw klubowych i przeniesienia licencji zawodniczej PZG do innego klubu gimnastyki artystycznej, Rodzic lub Opiekun prawny zobowiązany jest do zapłaty na konto Stowarzyszenia kwoty o wysokości:
  – zawodniczka klasy I i Mistrzowskiej: 3000 zł
  – zawodniczka klasy II: 2000 zł
  – zawodniczka klasy III i młodzieżowej: 1000 zł
  W przypadku nieposiadania licencji PZG dziecko może zmienić klub bez wnoszenia opłat i prośby o pozwolenie, jedynie należy napisać pisemną rezygnację z zajęć na email klubu sga_dusza@op.pl 
 14. Rodzic/Opiekun prawny przyprowadza dziecko na zajęcia oraz odbiera je po zakończeniu zajęć. Za bezpieczeństwo uczestniczki zajęć w drodze na trening oraz bezpośrednio po zajęciach odpowiedzialni są Rodzice/Opiekunowie prawni.
 15. Uczestniczka zajęć zobowiązuje się do przychodzenia na treningi minimum 10 minut przed planowym rozpoczęciem zajęć.
 16. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku i czystości.
 17. Uczestniczki zajęć niszczące urządzenia oraz klubowy sprzęt ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody
 18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione rzeczy na terenie obiektu sportowego.
 19. SGA Bielsko-Biała organizuje obozy sportowe, te objęte są odrębnym regulaminem, dostępnym dla wszystkich uczestników.
 20. Wszyscy członkowie SGA Bielsko-Biała zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.