Regulamin

REGULAMIN
STOWARZYSZENIA GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 1.1 Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Bielsko-Biała zwane dalej SGA Bielsko-Biała jest klubem sportowym, organizującym zajęcia z zakresu gimnastyki artystycznej na poziomie sportu wyczynowego i rekreacyjnego.
  • 1.2 Kwalifikacji do danej grupy dokonują wykwalifikowane trenerki SGA Bielsko-Biała.
  • 1.3 Rodzic/Opiekun prawny stwierdza, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych ograniczeń/przeciwwskazań do aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych. Zawodniczka jest zobowiązana do badań u lekarza sportowego co rok – koszty badań lekarskich pokrywa Rodzic/Opiekun prawny.
  • 1.4 Obowiązkowe  jest wykupienie ubezpieczenia NNW dla każdej zawodniczki SGA Bielsko-Biała startującej w zawodach i w obozach szkoleniowych w gimnastyce artystycznej, polisę ubezpieczeniową  wykupuje klub –koszty polisy ubezpieczeniowej pokrywa Rodzic/Opiekun prawny. Polisa obwiązuje od 01.09.do 31.08 następnego roku.
 2. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE I OPŁATY
  • 2.1 Dziecko zostaje dopuszczone do udziału w zajęciach gimnastyki artystycznej na podstawie opłaconej jednorazowej składki wpisowej w wysokości 50,00 PLN, oraz opłaconej składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd i podpisanej  przez Rodzica /Opiekuna prawnego Deklaracji członkowskiej.
  • 2.2 Składkę członkowską należy wpłacać gotówką do 15-tego każdego miesiąca za dany miesiąc lub przelewem do 10-tego danego miesiąca. Składka członkowska  jest obowiązkowa i przeznaczona na cele statutowe Stowarzyszenia. Osoby zalegające ze składkami dłużej niż miesiąc bez indywidualnych uzgodnień będą automatycznie zawieszane w uczestnictwie w treningach, aż do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Osoba, która nie uczęszcza na zajęcia przez co najmniej miesiąc i nie wpłaca składki członkowskiej może być skreślona z listy członków.
  • 2.3 Składka członkowska jest stała i obowiązuje przez cały rok, włącznie z okresem wakacyjnym oraz ferii zimowych i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
  • 2.4 Od dnia 01.01.2022r. obowiązuje dodatkowa składka w wysokości 20 zł od zawodniczki za udział w każdym turnieju oraz przygotowanie zawodniczek do startu. Dotyczy to wszystkich zawodniczek grupy wyczynowej oraz rekreacyjnej.
 3. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH I REZYGNACJA
  • 3.1 O całkowitej rezygnacji z zajęć należy powiadomić trenera prowadzącego oraz wysłać powiadomienie do klubu drogą e-mailową na adres klubu sga_dusza@op.pllub pisemnie do Zarządu. Rezygnacja powinna być zgłoszona minimum miesiąc wcześniej w celu anulowania opłat związanych ze składką członkowską. Sama nieobecność nie jest podstawą do braku wpłaty składki członkowskiej gdyż nie jest jednoznaczna ustaniem członkostwa.
  • 3.2 W wyjątkowym przypadku tymczasowego braku możliwości uczestniczenia w zajęciach lub uiszczenia składki istnieje możliwość zmniejszenia opłat, tak by dziecko mimo wszystko mogło uczestniczyć nieprzerwanie w zajęciach sportowych. Jednak taka sytuacja musi być zgłoszona drogą e-mailową na adres klubu sga_dusza@op.pllub pisemnie do Zarządu.
  • 3.3 Jeśli zawodniczka była nieobecna na zajęciach bez podania przyczyny, nie może zgłaszać zmniejszenia wysokości składki członkowskiej, bądź jej częściowego zwrotu, ani też powtórzenia zajęć.
  • 3.4 Zawodniczka grupy wyczynowej zobowiązana jest do systematycznego uczęszczania na treningi oraz uczestniczenia we wszystkich zawodach wyznaczonych przez trenerów, w szczególności zawodów OZG, PZG i innych zawodach ogólnopolskich i okręgowych.
  • 3.5 W przypadku nieobecności zawodniczki na treningach, jest ona automatycznie wykreślana z listy zawodów, na które była zgłoszona w danym tygodniu. Skład reprezentacji klubowej na zawody ustalany jest wyłącznie przez trenerów.
  • 3.6 Rodzic/Opiekun prawny przyprowadza dziecko na zajęcia oraz odbiera je po zakończeniu zajęć. Za bezpieczeństwo uczestniczki zajęć w drodze na trening oraz bezpośrednio po zajęciach odpowiedzialni są Rodzice/Opiekunowie prawni.
  • 3.7 Uczestniczka zajęć zobowiązuje się do przychodzenia na treningi minimum 10 minut przed planowym rozpoczęciem zajęć.
  • 3.8 W przypadku chęci zmiany barw klubowych i przeniesienia licencji zawodniczej PZG do innego klubu gimnastyki artystycznej, Rodzic lub Opiekun prawny zobowiązany jest do zapłaty na konto Stowarzyszenia kwoty o wysokości:
   – zawodniczka klasy I i Mistrzowskiej: 3000 zł
   – zawodniczka klasy II: 2000 zł
   – zawodniczka klasy III i młodzieżowej: 1000 zł
   W przypadku nieposiadania licencji PZG dziecko może zmienić klub bez wnoszenia opłat i prośby o pozwolenie, jedynie należy napisać pisemną rezygnację z zajęć na email klubu.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 4.1 Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku i czystości.
  • 4.2 Uczestniczki zajęć niszczące urządzenia oraz klubowy sprzęt ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Każda zawodniczka rezygnująca z zajęć na stałe jest zobowiązana do oddania całego sprzętu użyczonego przez klub na czas trenowania. Dotyczy to również odzieży, która została zakupiona przez klub (dresy sportowe, koszulki).
  • 4.3 Klub nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione rzeczy na terenie obiektu sportowego.
  • 4.4 SGA Bielsko-Biała organizuje obozy sportowe, te objęte są odrębnym regulaminem, dostępnym dla wszystkich uczestników.
  • 4.5 Wszyscy członkowie SGA Bielsko-Biała zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.